Zespół badawczy, któremu przewodniczył Jules Pretty z Uniwersytetu z Essex oszacował roczne koszty zewnętrzne rolnictwa w Wielkiej Brytanii w 1996 r. na 2,343 miliarda GBP (funtów brytyjskich), co w przeliczeniu daje 208 funtów na hektar gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w tym kraju.

Roczne szkody dotyczące ludzkiego zdrowia związane z epidemiami żywnościowymi pochodzenia bakteryjnego i wirusowego zostały oszacowane na poziomie 169 milionów funtów a problemy pociągające za sobą gąbczastą encefalopatię bydła (BSE) kosztują 607 milionów funtów. Koszty oczyszczania skażenia wody pitnej pestycydami wynoszą 120 milionów funtów rocznie a pieniądze wydawane na to zadanie byłyby znacznie większe, gdyby celem polityki dotyczącej zasobów wodnych byłoby całkowite usunięcie wszystkich pozostałości pestycydów z wody.

Szacunki kosztów zewnętrznych związanych z pestycydami są z dużym prawdopodobieństwem znacznie zaniżone z powodu różnych poziomów ryzyka dla produktów, słabego zrozumienia skutków przewlekłych, słabego systemu monitoringu i błędnych diagnoz lekarskich.

Jules Pretty twierdzi, że bardzo trudno zdobyć dokładne informacje o tym, ilu osób dotyczy działanie pestycydów w każdym roku. Według danych zebranych w ramach dobrowolnego systemu składania raportów do Health and Safety Executive (HSE) rocznie dochodzi do 100-200 wypadków, z których potwierdzana jest niewielka liczba. Jednakże ostatni przegląd wykonany przez HSE wskazuje na znaczące braki w przekazywaniu raportów. Jedno z badań wykonanych na grupie dwóch tysięcy użytkowników pestycydów wykazało, że 5% z nich poinformowało o co najmniej jednym objawie, którego pojawienie się doprowadziło do skonsultowania się z lekarzem w ostatnim roku. Kolejne 10% osób badanych także miało objawy (głównie w postaci bólu głowy), ale nie skonsultowało się z lekarzem. Ponieważ około 105,000 farmerów w Wielkiej Brytanii posiada certyfikaty uprawniające do używania pestycydów, to sugeruje, że co roku, co najmniej 5,250 farmerów ma wystarczająco silne objawy, aby skonsultować się z lekarzem ogólnym, a kolejne 10,500 jest poddanych oddziaływaniu w mniejszym stopniu szkodliwemu. Roczne koszty obciążające farmerów i system opieki zdrowotnej wynosiły w efekcie około 1,05 miliona funtów.

Jules Pretty i jego zespół podsumowują, że można byłoby osiągnąć bardziej uczciwe i efektywne wykorzystanie środków publicznych, gdyby polityka próbowała zinternalizować koszty zewnętrzne powstające w rolnictwie w sposób jasny i pełny. Prowadziłoby to w efekcie do przekierowania środków pomocy publicznej z działań powodujących zanieczyszczanie na praktyki zrównoważone, z wykorzystaniem subwencji na popieranie powstawania korzyści zewnętrznych zapewnianych przez rynek w niewystarczającym stopniu. To mogłoby być powiązane z zastosowaniem zestawu mechanizmów doradczych i instytucjonalnych, instrumentów regulacyjnych i prawnych oraz instrumentów ekonomicznych w celu skorygowania kosztów zewnętrznych.

JN Pretty, C Brett, D Gee, RE Hine, CF Mason, JIL Morison, H Raven, MD Rayment, G van der Bijl, Oszacowanie całkowitych kosztów zewnętrznych rolnictwa brytyjskiego (An Assessment of the total external costs of UK agriculture), Agricultural Systems, 2000, Vol. 60, str. 113-136.

Artykuł ten pojawił się po raz pierwszy w Pesticides News numer 50, grudzień 2000, str. 18, http://www.pan-uk.org/pestnews/pn50/pn50p18c.htm