INFORMACJA PRASOWA

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

GRUPA ZIELONI/EFA

W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Bruksela, 12.05.2003

Poszerzona Europa:

Podjęcie stanowczych kroków – od Wspólnej Polityki Rolnej do Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Wsi

„Unia Europejska musi podjąć stanowcze kroki w celu przejścia od przestarzałej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w kierunku zintegrowanej Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Wsi (WPRiRW), aby rozwiązać narastające problemy bezrobocia i wyludniania w poszerzonej Europie”, powiedział w Strasburgu Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf – wiceprzewodniczący Komitetu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, powracając właśnie z międzynarodowej konferencji dotyczącej przyszłości terenów wiejskich oraz partnerstwa lokalnego, odbywającej się w Pardubicach, w Czechach, współorganizowanej przez Komisję, Parlament Europejski oraz rząd Republiki Czeskiej.

„Nie ma sensu dalsze dotowanie kompleksów agro-przemysłowych polegające na dalszym obniżaniu cen produktów rolnych, podczas gdy ceny jakie płacą konsumenci ciągle rosną. Można oczekiwać, że najlepszym sposobem wykorzystania pieniędzy publicznych jest rozwój lepszej infrastruktury oraz nowoczesnych metod szkoleniowych i technologii, które kładą nacisk na tworzenie rynków produktów wysokiej jakości oraz zintegrowane usługi w sektorze żywnościowym, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony przyrody”, powiedział Graefe zu Baringdorf podczas debaty nad okresowym przeglądem WPR.

„Konferencja jeszcze raz dowiodła, że interwencja na rynku powinna skupiać się na promocji oddolnego podejścia do kwestii rozwoju wsi, że przedsięwzięcia takie, jak inicjatywa społeczna LEADER oraz programy partnerskie PREPARE (www.preparenetwork.org) powinny być wzmacniane i rozbudowywane”.

„Aby umożliwić rolnictwu spełnianie swojej wielofunkcyjnej roli oraz aby uzyskać silną pozycję w negocjacjach ze Światową Organizacją Handlu, fundusze na tzw. drugi filar WPR muszą ulec znacznemu zwiększeniu (filar wspierający rozwój obszarów wiejskich – obecnie stanowią około 10% wszystkich funduszy WPR – przyp. tłum.). Dlatego też, doradzałbym Radzie Ministrów podjęcie stanowczych kroków w celu przejścia od Wspólnej Polityki Rolnej do Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Wsi”.

Tekst pochodzi ze strony Greens/EFA Group in the EP

Tłumaczenie z ang.: Anna Dworakowska dworra@poczta.onet.pl