Dział Komisji Europejskiej odpowiedzialny za programy ochrony środowiska ogłosił zaproszenie do składania ofert na projekty związane z obszarami priorytetowymi na rok 2003, które przedstawiamy poniżej. Łączny budżet na projekty wynosić będzie 900 000 euro. Oferty należy złożyć do dnia 30 maja 2003 r.

Szczegółowe elementy konkursów dotyczą:

Komunikacja i społeczeństwo obywatelskie (ENV.A.1)

Finansowanie projektów mających na celu informowanie obywateli na tematy ochrony środowiska związane z 6 Europejskim Programem Ochrony Środowiska (EAP), w szczególności na temat:

– zachowania obywateli w dziedzinie ochrony środowiska;

– zaangażowanie młodzieży w inicjatywy ochrony środowiska;

– zdrowie i środowisko (w szczególności zdrowie dzieci);

– jakość życia na obszarach miejskich.

Pierwszeństwo otrzymają projekty o wymiarze europejskim związane z polityką ochrony środowiska Unii. Projekty powinny umożliwić lepszy dostęp obywateli do czytelnej informacji na temat ochrony środowiska. Do dziań zalicza się kampanie w radio i telewizji; imprezy, konferencje i wystawy; kampanie informacyjne i reklamowe; oraz działania wymierzone na rozwój bazy członkowskiej europejskich sieci NGO działających w dziedzinie ochrony środowiska (w szczególności w krajach kandydujących).

O środki ubiegać się mogą europejskie sieci samorządów lokalnych lub regionalnych, organizacji pozarządowych lub nadawców i wydawców (lub kombinacje takich sieci) zrzeszające członków w co najmniej 10 państwach członkowskich UE i w dwóch krajach do Unii kandydujących. Głównym beneficjentem powinien być członek sieci zarejestrowany w państwie członkowskim UE. Mile widziane będą partnerzy z krajów do UE kandydujących.

Maksymalny udział finansowy Unii wynosi 75%, łączny budżet 200 000 euro, a maksymalny czas trwania projektu 12 miesięcy.

Osoba kontaktowa: Pani Brigitta Bodin, fax: +32 2 296 90 13; e-mail: brigitta.bodin@cec.eu.int

Pzyroda i bioróżnorodność (ENV.B.2)

Finansowanie działań związanych z popularyzacją sieci Natura 2000 w państwach członkowskich i krajach kandydujących (projekt bądź transgraniczny, bądź powtarzalny w różnych państwach).

Finansowanie przewidziane jest dla jednego projektu (wdrażany przez jedną organizację lub sieć) o maksymalnej wartości 300 000 euro. Nie jest określony maksymalny pułap finansowania unijnego, ale w ramach tego konkursu niemożliwe jest pokrycie 100% kosztów projektu z finansowania UE.

Osoba kontaktowa: Pani Isabel Lourenco de Faria, fax: +32 2 296 88 24;
e-mail: isabel.lourenco-de-faria@cec.eu.int

Zmiany klimatyczne i energia (ENV.C.2)

Organizacja szeregu nieformalnych spotkań dla kluczowych decydentów z całego świata mających na celu budowę zaufania i kontaktów w sprawie emisji gazów cieplarnianych po roku 2012. Raporty i opracowania z tych spotkań powinne zostać szeroko rozpowszechnione.

Finansowanie przewidziane jest dla nie więcej aniżeli czterech projektów na łączny budżet 150 000 euro. Nie jest określony maksymalny pułap finansowania unijnego, ale w ramach tych konkursów niemożliwe jest pokrycie 100% kosztów projektu z finansowania UE.

Osoba kontaktowa: Pan Peter Zapfel, fax: +32 2 296 99 70; e-mail: peter.zapfel@cec.eu.int

Chemikalia (ENV.C.3.1)

Organizacja konferencji, seminariów i warsztatów mających an celu informowanie obywateli i zainteresowane grupy na temat unijnej polityki wobec chemikaliów (system REACH), w tym przez produkcję i szerokie udostępnianie broszur na ten temat.

Finansowanie przewidziane jest dla trzech-czterech projektów na łączny budżet 105 000 euro. Nie jest określony maksymalny pułap finansowania unijnego, ale w ramach tych konkursów niemożliwe jest pokrycie 100% kosztów projektu z finansowania UE.

O środki zabiegać mogą instytucje państw unijnych lub do Unii kandydujących, międzynarodowe organizacje ochrony środowiska, instytucje edukacyjne, ochrony konsumentów, jak i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie ochrony środowiska lub ochrony praw zwierząt.

Osoba kontaktowa: Pani Cecile Pierce, fax: +32 2 296 69 95; e-mail: cecile.pierce@cec.eu.int

Ochrona przed promieniowaniem (ENV.C.4)

Projekty dla organizacji zajmującymi się dystrybucją informacji, rozwojem aplikacji komputerowych, organizacją konferencji, badań i działań pilotażowych, jak produkcją materiałów informacyjnych, które wspierają unijne inicjatyw zmierzające m.in. do ochrony przed promieniowaniem w aplikacjach medycznych.

Finansowanie przewidziane jest dla dwóch-trzech projektów na łączny budżet 90 000 euro. Nie jest określony maksymalny pułap finansowania unijnego, ale w ramach tych konkursów niemożliwe jest pokrycie 100% kosztów projektu z finansowania UE.

O środki zabiegać mogą organizacje członkowskie, ośrodki uniwersyteckie, organizacje rządowe i pozarządowe, jak i firmy.

Osoba kontaktowa: Pan Stephen Kaiser, fax: +352 4301 34 646; e-mail: stephen.kaiser@cec.eu.int

Rozwój i globalna bioróżnorodność (ENV.E.3.1)

Projekty badawcze dotyczące niektórych rodzajów drzew, które są chronione w ramach decyzji CITES lub Unii Europejskiej i dla których Unia jest istotnym importerem.

Finansowanie przewidziane jest dla od jednego do trzech projektów na łączny budżet 50 000 euro. Nie jest określony maksymalny pułap finansowania unijnego, ale w ramach tych konkursów niemożliwe jest pokrycie 100% kosztów projektu z finansowania UE.

O środki zabiegać mogą UNEP, organizacje pozarządowe, ośrodki uniwersyteckie i badawcze.

Osoba kontaktowa: Pan Colman O’Criordain, fax: +32 2 296 95 57; e-mail: colman.o’criordain@cec.eu.int

Rozwój i globalna bioróżnorodność (ENV.E.3.2)

Działania na rzecz wymiany informacji i wiedzy, która pozwala na współpracę pomiędzy agendami rządowymi i prowadzi do lepszego przestrzegania ochrony zwierząt i zapobiegania handlem zwierząt wpisanych na listę CITES.

Finansowanie przewidziane jest dla jednego do trzech projektów na łączny budżet 50 000 euro. Nie jest określony maksymalny pułap finansowania unijnego, ale w ramach tych konkursów niemożliwe jest pokrycie 100% kosztów projektu z finansowania UE.

O środki zabiegać mogą instytucje zajmujące się przestreganiem zapisów CITES, UNEP oraz organizacje pozarządowe.

Osoba kontaktowa: Nicole Magel, fax: +32 2 296 95 57; e-mail: nicole.magel@cec.eu.int

Rozwój i globalna bioróżnorodność (ENV.E.3.3)

Projekty na rzecz wdrożenia Konwencji Bioróżnorodności (CBD) w dziedzinie zrównoważonego zarządzania lasami, w bliskiej współpracy z sekretariatem CBD oraz UNFF.

Finansowanie przewidziane jest dla jednego do trzech projektów na łączny budżet 100 000 euro. Nie jest określony maksymalny pułap finansowania unijnego, ale w ramach tych konkursów niemożliwe jest pokrycie 100% kosztów projektu z finansowania UE.

O środki zabiegać mogą organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i inne.

Osoba kontaktowa: Stefan Leiner, fax: +32 2 296 95 57; e-mail: stefan.leiner@cec.eu.int

W ramach tego konkursu prowadzone są także działania w dziedzinach nie opisanych tutaj szczegółowo, m.in. gdy nie są dopuszczone organizacje pozarządowe, lub wykluczone są organizacje z krajów Europy Środkowej:

– wzmocnienie organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony środowiska na Malcie, Cyprze i w Turcji;

– przygotowanie do współpracy w obszarze basenu Morza Śródziemnego;

– opracowania ośrodków badawczych na temat biocydów.

Szczegółowe informacje, instrukcje i procedury na temat wszystkich elementów tego konkursu znależć można na stronach internetowych Komisji Europejskiej: www.europa.eu.int/comm/environment/funding/general/index_en.htm