Komitet do Spraw Monitorowania Programu SAPARD podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Działaniach 1, 2 , 3, 4 i w

Programie Operacyjnym SAPARD. Zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący powinny znacząco wpłynąć na możliwość skorzystania z

Programu SAPARD przez większą grupę rolników oraz zakładów przetwórstwa artykułów rolnych i rybnych.

Do najważniejszych zmian należą między innymi:

W działaniu 1 (Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych):

wprowadzenie jednolitego poziomu finansowania na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, bez podziału na kategorie inwestycji.

W działaniu 2 (Inwestycje w gospodarstwach rolnych):

podwyższenie górnych limitów produkcji mleka z 350 000 1/rok do 550 000 1/rok i trzody chlewnej z 250 na 600 stanowisk dla

tuczników (w cyklu zamkniętym z 25 na 60 stanowisk dla macior) – limity te stanowią jeden z warunków uzyskania pomocy

finansowej w Programie SAPARD,

podwyższenie limitów pomocy finansowej przeliczonych proporcjonalnie do zwiększenia górnych limitów produkcji: z 85 000 do

130 000 PLN dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, ze 110 000 do 170 000 PLN dla gospodarstw

specjalizujących się w produkcji mleka, w przypadku inwestycji związanych z budową urządzeń do przechowywani odchodów

zwierzęcych, z 65 000 do 150 000 PLN dla inwestycji w gospodarstwach zajmujących się chowem trzody chlewnej

W działaniu 2 i 4 (Inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich).

dopuszczenie do programu SAPARD także dla rolników ubezpieczonych poza KRUS.

Do ostatecznego zatwierdzenia proporcjonalnych zmian w Programie Operacyjnym SAPARD dla Polski konieczna jest decyzja

Komisji Europejskiej. Spodziewamy się jej wydania w 1 kwartale 2003 roku.

2) Ciągnik dla wszystkich rolników – zmiana listy kosztów kwalifikowanych

Komisja Europejska rozpatruje polski wniosek o ujęcie zakupu ciągników na liście kosztów kwalifikowanych schematów 2.1 i

2.2. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w grudniu ubiegłego roku wyjaśniono z przedstawicielami Komisji

Europejskiej, że finansowanie zakupu ciągników w Schematach: 2.1 (Restrukturyzacja produkcji mleka) i 2.2 (Modernizacja

gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierząt rzeźnych) możliwe będzie po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską

modyfikacji listy kosztów kwalifikowanych. Obecnie możliwe jest ujęcie zakupu ciągnika w kosztach kwalifikowanych schematu

2.3 (Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych).

3) Uruchomienie Działania 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wsparcie finansowe w ramach Działania 4 planowane jest w pierwszej połowie 2003 roku.

Obecnie prowadzone są prace w zakresie audytu zewnętrznego Działania 4. ostateczna wersja procedur i raport końcowy audytora

zewnętrznego pozwolą na wydanie przez Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego, a następnie przekazanie Komisji Europejskiej,

decyzji o wydaniu krajowego aktu akredytacji dla Działania 4.

4) Możliwe przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięć.

W ostatnim czasie zostały podjęte działania, które mają umożliwić wydłużenie terminów realizacji przedsięwzięć w ramach

Programu SAPARD. Będzie to możliwe dzięki późniejszemu terminowi składania wniosków o płatność w ramach Rocznych Umów

Finansowych 2000 i 2001 (RUF). Szansa na wydłużenie terminów realizacji przedsięwzięć pojawiła się po wydaniu przez Komisję

Europejską nowego rozporządzenia w którym zmieniono termin wygasania zobowiązań KE w ramach Rocznych Umów Finansowych 2000 i

2001 odpowiednio do końca 2004 i 2005 roku. Przepisy te zostaną ujęte w Rocznej Umowie Finansowej na 2003 rok, której

podpisanie nastąpi nie wcześniej niż w czerwcu 2003 roku. Po podpisaniu RUF 2002 oddziały regionalne ARiMR będą mogły

rozpocząć przyjmowanie od beneficjentów Programu propozycji zmian do umów, dotyczących przedłużenia okresu realizacji

inwestycji. Po dokonaniu przez oddział regionalny oceny proponowanych zmian możliwe będzie podpisanie aneksu do umowy z

beneficjentem Programu. Przedłużenie terminu realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność na termin późniejszy niż 10

sierpnia 2003 roku powinno wynikać jedynie z uzasadnionych trudności po stronie beneficjenta w dotrzymaniu dotychczasowego

terminu zakończenia realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność z RUF 2000 lub 2001.

5) Roczna Umowa Finansowa 2002

Obecnie strona Polska oczekuje na podpisanie Rocznej Umowy Finansowej 2002, określającej zobowiązanie finansowe Wspólnoty

wobec Rzeczpospolitej Polskiej na rok 2002. prawdopodobnie nastąpi to w ciągu najbliższych kilku tygodni. Podpisanie tej

umowy pozwoli m. in. na ogłoszenie kolejnych terminów przyjmowania wniosków na wspieranie inwestycji w ramach Działania 1 i

Działania 2. Roczna Umowa Finansowa na 2002 rok przewiduje przekazanie Polsce ok. 180 mln EURO. Do tej pory Polska podpisała

z Unia Europejską dwie Roczne Umowy Finansowe za 2000 i 2001 rok na łączną kwotę wynoszącą ponad 346 mln EURO.

SAPARD – Specjalny Akcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, to program finansowany ze środków

krajowych i dotacji Unii Europejskiej.