Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17 października br. skierowane do Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera, którego załącznik stanowi stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie negocjacji rolnych i zmian Wspólnej Polityki Rolnej Brońmy Ojcowizny, uprzejmie informuję, iż postulat przesunięcia środków z II do I filaru Wspólnej Polityki Rolnej zawarty jest w stanowisku negocjacyjnym Polski w obszarze „Rolnictwo”, którego zmodyfikowana wersja przyjęta została przez Radę Ministrów w dniu 8 października br.

Postulat przesunięcia środków finansowych z funduszy przewidzianych na rozwój obszarów wiejskich (II filar) na dofinansowanie dopłat bezpośrednich (I filar) ma na celu umożliwienie złagodzenia nierównych warunków konkurencji w przypadku stopniowego wprowadzania płatności bezpośrednich. Zakres, skala oraz czas stosowania rozważanych instrumentów zależałyby od rozstrzygnięć negocjacyjnych, tj. od wyjściowego poziomu płatności bezpośrednich i czasu dochodzenia do ich pełnej wysokości.

Proponowany zakres przesunięcia środków finansowych uwzględnia równocześnie konieczność zachowania optymalnego poziomu wsparcia o przeznaczeniu na rozwój obszarów wiejskich. Działanie to, którego głównym celem jest wyrównywanie pozycji konkurencyjnej producentów rolnych w Polsce, miałoby zastosowanie czasowe i w formule degresywnej, pozwalając na elastyczne stosowanie tej formy wsparcia w zależności od sektora rolnego.

Z poważaniem