1. Wstęp:

Społeczeństwo Europy znalazło się na rozdrożu wyznaczającym Europejską Przyszłość. Musi ono dokonać wyboru między rosnącym nacjonalizmem, ekstremalnymi siłami prawicy a zdecydowanym zwycięstwem postępowych i tolerancyjnych Zielonych. Wynik wyborów 2004, które odbędą się w rozszerzonej do 25 państw Europie określi jej przyszłość.

My Zieloni pragniemy rozszerzonej, demokratycznej, społecznej i ekologicznej Europy, gdzie wszyscy obywatele będą czuli się jak u siebie w domu; jawnej, demokratycznej i wiarygodnej Unii Europejskiej dla wszystkich, z Konstytucją, która chroni prawa swoich obywateli; Unii Socjalnej opartej na podstawowych zasadach równości i solidarności oraz Unii Europejskiej, która dąży do zrównoważonego, ekologicznego rozwoju całego kontynentu. W naszej zielonej wizji Unia Europejska musi być synonimem i symbolem pojęcia „pokój”. Unia Europejska musi opowiedzieć się za pokojem i powinna odegrać pierwszoplanową rolę w walce o pokój, w sytuacjach konfliktów międzynarodowych.

Wyzwaniem dla Zielonych jest praca na rzecz tego by pokój i stabilizacja Unii Europejskiej została „wyeksportowana” do tych regionów spoza UE, w Europie i poza nią, które przeżywają dziś bardzo trudne chwile.

2. „Zazieleniona” Europa

Głównie dzięki naciskom Zielonych, Unia Europejska objęła prowadzenie w wyścigu o przeciwstawienie się zmianom klimatycznym oraz krytykuje amerykańskie próby podważenia Protokołu z Kioto – pierwszego kroku w kierunku globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Lecz jedno zagrożenie, globalne ocieplenie nie powinno prowadzić Europy do akceptacji innego niebezpieczeństwa, jakim jest skażenie jądrowe.

Zieloni wzywają do wprowadzenia w całej Unii Europejskiej programu na rzecz szybkiego odejścia od energetyki jądrowej. Aby wprowadzić w życie zobowiązania z Kyoto, Unia Europejska musi skierować swoją politykę energetyczną w stronę odnawialnych źródeł energii, efektywnego wykorzystania energii i oszczędzania energii. Całkowita emisja gazów cieplarnianych musi być redukowana znacząco w sposób ciągły. Podatki środowiskowe stanowią istotne narzędzie promocji efektywnego wykorzystania energii (i ograniczania emisji gazów cieplarnianych).

W europejskiej polityce ekologicznej chodzi nie tylko o przetrwanie całej Ziemi, lecz także o nasze zdrowie. Obecnie tysiące substancji chemicznych, których efektów nie znamy, gromadzi się w ludzkich ciałach i w środowisku. Zieloni chcą, by substancje chemiczne były przetestowane zanim wprowadzi się je na rynek. Substancje, o których wiadomo, iż są niebezpieczne (rakotwórcze/ mutagenne/ szkodliwe dla reprodukcji/ trwałe/ biologicznie kumulujące się) nie powinny być wykorzystywane w artykułach konsumpcyjnych, ani w żaden inny sposób, który może prowadzić do obciążenia środowiska. Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności powinna określać politykę UE w zakresie jakości żywności. Naszym celem powinna być produkcja wysokiej jakości żywności, która jest zdrowa także w sensie ilościowym, zamiast nadprodukcji niskiej jakości żywności w oparciu o masowe zużycie energii i substancji chemicznych.

Wykorzystanie pestycydów musi zostać zredukowane w sposób znaczący poprzez ich opodatkowanie, podczas gdy używanie pestycydów nie rozkładalnych i biokumulujących lub niszczących system wydzielania wewnętrznego musi zostać przerwane poprzez wycofanie z nich substancji niebezpiecznych.

Rolnictwo ekologiczne jest drogą we właściwym kierunku, zarówno w interesie rolników oraz także w rozumieniu umocnienia praw konsumenta w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego też, Zieloni pragną zmienić sposób dotowania rolnictwa europejskiego przesuwając subsydia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: produkcji tradycyjnej, regionalnej wysokiej jakości żywności, ochrony środowiska naturalnego i krajobrazów, zrównoważonej turystyki, uruchomienia instytucji edukacyjnych i opiekuńczych, szacunku dla warunków życia zwierząt. Wybór modelu rolnictwa, który przywraca swobodę poruszania i zachowań zwierząt hodowlanych (wypas bydła, rycie świń oraz grzebanie kur w ziemi), zamiast zamykania ich w przemysłowych farmach, oznacza, że Unia Europejska musi porzucić swoje ambicje podboju rynku światowego. Zakończenie dumpingu europejskiej żywności w znaczący sposób ułatwi życie rolników w krajach rozwijających się.

3. Demokracja europejska – wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

We wszystkich krajach UE obywatele wiedzą, że ich głos w wyborach parlamentarnych decyduje o tym, jaki rodzaj rządu będą mieli. Rząd jest odpowiedzialny przed parlamentem za swoje działania. Nie jest tak w samej Unii Europejskiej. Niejasny proces decyzyjny jest jednym z powodów, dlaczego Unia Europejska nabrała dystansu do swoich obywateli. Obywatele nie czują się zaangażowani w brukselski proces decyzyjny, a ich rosnąca obojętność prowadzi do spadku frekwencji w wyborach europejskich. Taki stan rzeczy sprzyja sytuacji, w której coraz więcej decyzji podejmuje się za zamkniętymi drzwiami krajowych ministerstw i urzędów.

Zieloni pragną odwrócić ten trend. Aby odzyskać ponownie zaufanie obywateli w proces integracji europejskiej, autentyczne zasady demokracji europejskiej muszą zostać wzmocnione i zapisane w Konstytucji Europejskiej. Chodzi o to by ministrowie nie wracali do swych krajów po dokonaniu tajnego głosowania w Radzie i nie działali tak, jak gdyby anonimowy aparat biurokratyczny podjął daną decyzję. Procedura podejmowania decyzji musi być upubliczniona. Każdy obywatel Unii musi mieć dostęp do informacji za czym głosował jej/jego minister, tak aby uczynić go w pełni odpowiedzialnym. Wszystkim procedurom decyzyjnym musi towarzyszyć pełne poparcie Parlamentu Europejskiego, a instytucja referendów europejskich musi stać się powszechnym prawem obywateli. Dostęp do dokumentów, niezbywalne narzędzie europejskiej aktywności obywatelskiej, musi zostać udoskonalone. Dostęp do informacji, nie tylko za pomocą Internetu lecz także przy udziale niezależnych agencji informacyjnych, również musi zostać ulepszony.

Porządek instytucjonalny musi opierać się na pozdziale władzy i na zasadzie sprawowania kontroli nad jej wykonywaniem. To oznacza, że Rada Ministrów stanie się drugim ośrodkiem legislacyjnym w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej wspólnie z Parlamentem Europejskim. Komisja powinna być uznana za władzę wykonawczą w Unii Europejskiej, na czele z prezydentem wybieranym przez Parlament Europejski.

Karta Podstawowych Praw powinna być kamieniem węgielnym Konstytucji Europejskiej, a każdy obywatel powinien mieć zagwarantowany bezpośredni dostęp do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dla podkreślenia i jasności, że celem Konstytucji jest nie ograniczenie lecz zapewnienie nienaruszalności i ochrona praw człowieka, Unia Europejska powinna przyjąć Europejską Konwencję Praw Człowieka.

4. Społeczna Europa

Nieznajomość własnych sąsiadów, brak wiedzy o tym, że wielu z naszych współmieszkańców czuje się wykluczonych ze społeczności i nie kontaktuje się z otoczeniem, brak związków ze wspólnotą lokalną to przykłady rozpadu więzi społecznych. Społeczne związki są zagrożone przez komercjalizację.

W następstwie istnienia społeczeństwa rynkowego, tak jak to ma miejsce obecnie, następuje rozpad społeczeństwa obywatelskiego. Ten proces musi zostać powstrzymany. Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego opiera się na zasadzie równości i solidarności. Społeczeństwo obywatelskie powinno zostać wzmocnione poprzez tworzenie równych szans organizacjom obywatelskim i inicjatywom społecznym, podobnie jak to jest z sektorem prywatnym w Europejskim Statucie Przedsiębiorstw. W swojej polityce Zieloni kładą nacisk na szacunek dla kulturowej różnorodności krajów europejskich i głośno sprzeciwiają się rozwojowi, który to podważa w imię wydajności.

Kulturowa różnorodność jest uznana za wartość Unii Europejskiej, jako przykład prawdziwie wolnego społeczeństwa obywatelskiego, bez względu na rasę, religię, płeć, wiek lub przynależność do grup mniejszościowych. W wizji Zielonych, równość i solidarność są przynależne wszystkim. Dlatego jest też oburzające to, że matki, które wychowują swoje dzieci, osoby starsze, kalekie i z marginesu społecznego wpadają w pułapkę ubóstwa, która prowadzi do niedopuszczalnego poziomu zubożenia. Tak jak w przypadku pracujących, którzy zachorują lub stają się bezrobotni. Należy podkreślić, że solidarność w społeczeństwie obywatelskim oznacza, iż minimalne standardy bezpieczeństwa socjalnego muszą zostać włączone do praktyki dobrego rządzenia w każdym kraju Unii Europejskiej.

Tworzenie miejsc pracy i sprawiedliwej polityki zawodowej jest kolejnym sposobem powstrzymania podziałów na uprzywilejowanych i upośledzonych. Bezpłatne szkolnictwo podstawowe, kursy zawodowe i edukacja dorosłych to potężne narzędzia służące wyrównywaniu szans. Za pomocą podnoszenia społecznej i kulturowej świadomości oraz popierania wymiany naukowej, Zieloni dokładają starań by umożliwić odbywanie międzynarodowych praktyk zawodowych dla młodzieży i rozszerzyć Europejski Program dla Studentów. Stanie na straży praw pracowniczych poprzez wprowadzenie podstawowych standardów w zakresie informacji, konsultacji i współdecydowania w sektorze publicznym i prywatnym jest kolejnym ważnym postulatem.

Podsumowując, w przekonaniu Zielonych w interesie mieszkańców Europy należy poddać kontroli parlamentarnej politykę społeczno-zawodową. W ten sposób, łącząc solidarność z równością w społeczeństwie, Zieloni dążą do tego, aby uczynić Europę lepszym miejscem do życia.

5. Europa przewodzi na drodze zapobiegania konfliktom – światowy pokój i sprawiedliwość

Jedynie odsuwając na bok różnice narodowe Europa jest w stanie objąć przewodnictwo w procesie zapobiegania konfliktom. Interwencje przeprowadzone przez siły szybkiego reagowania są przykładem tego, iż Europa jest zdolna i może wziąć udział w tym procesie. Europejski wkład w zapobieganie konfliktom w Kosowie i Bośni-Hercegowinie oraz jej wysiłki na rzecz rozszerzenia Unii Europejskiej są także jasnym tego dowodem. Nadszedł czas na zwiększenie europejskiego zaangażowania w walkę o pokój. Aby stać się wiarygodną i odpowiedzialną siłą interwencyjną, Europa musi dopracować się wspólnej polityki zewnętrznej i bezpieczeństwa, pod demokratyczną kontrolą Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych. Osiągnięcie pokoju i sprawiedliwości wymaga usunięcia korzeni konfliktu, a nie tylko groźnych jego skutków. Europejska polityka zagraniczna zyska wiarygodność u wszystkich, jeśli zaprzestanie się dumpingu odpadów rolniczych, jeśli podejmie się walkę o pokonanie światowego ubóstwa i wezwie do umorzenia długów mniej rozwiniętych krajów. Zieloni pragną mieć pewność, że europejska polityka zewnętrzna nie sprzyja rozwojowi konfliktów.

Zapobieganie konfliktom wymaga strukturalnej długookresowej strategii, jak również szybkich interwencji w razie kryzysu. Silna obecność Europy jest potrzebna w rekonstrukcji post-konfliktowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w regionie objętym interwencją. Promowanie społecznej i gospodarczej sprawiedliwości oraz demokracji powinny stać się głównym celem działań. W związku z tym Europa powinna zmierzać do rozszerzanie uprawnień, domagać się przestrzegania praw człowieka i wspierać wszelkie inicjatywy dobrego rządzenia. Ustanowienie Europejskiego Korpusu Cywilnego i wspieranie organizacji pozarządowych (NGO’s) to środki, za pomocą których można te cele zrealizować. Jeśli pojednanie wymaga powołania komisji sprawiedliwości (truth-comission) to od Europy zależy sfinansowanie takiej inicjatywy. Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w sferze społecznej, ekonomicznej i ekologicznej, zasadnicze znaczenie ma udział organizacji kobiecych. Dlatego post-konfliktowa rekonstrukcja musi być podporządkowana ocenie uwzględniającej kulturowe kryterium płci.

Ważna jest nie tylko obecność Europy w regionie, lecz także wzmocnienie pozycji Europy na międzynarodowym forum. Europa musi wzmocnić swoją pozycję w ONZ i OBWE, ażeby popierać tam programy rozbrojeniowe oraz wprowadzić całkowity zakaz używania broni jądrowej i broni masowego rażenia, a także potępić terror wobec ludności cywilnej. W wizji Zielonych tylko taka aktywna droga może doprowadzić do sytuacji, w której Europa będzie utożsamiana i kojarzona z pojęciem pokoju.

6. Prawa człowieka i demokracja kontra nacjonalizm i ksenofobia

Zieloni będą działać w takim kierunku, by demokracja i prawa człowieka były głównymi osiami polityki europejskiej, zarówno w działaniach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Mając na uwadze politykę wewnętrzną twierdzimy, że instytucje europejskie muszą być tak zreformowane, aby ich funkcjonowanie było jak najbardziej jawne, zrozumiałe, a cały proces legislacyjny był stale pod kontrolą parlamentarną i sądową.

W obliczu rosnącego nacjonalizmu, wzrostu popularności radykalnej prawicy i ruchów populistycznych oraz coraz silniejszych tendencji rasistowskich i ksenofobicznych, Zieloni żądają aby polityka imigracyjna UE i procedury przyznawania azylu politycznego były skupione wokół trzech głównych czynników:

 • ustanowienie aktywnej polityki imigracyjnej przewidującej legalne kanały migracji;
 • walki z handlem żywym towarem i tajnymi sieciami migracyjnymi;
 • przyjmowanie i integracja imigrantów za pomocą środków opartych o zasadę dobrowolności, w oparciu o podstawowe prawa i zasad niedyskryminacji i solidarności.

W tym kontekście Zieloni popierają kampanie za zalegalizowaniem pobytu tych imigrantów, którzy nie mają odpowiednich zezwoleń. W świetle polityki azylowej Zieloni żądają pełnego przestrzegania zobowiązań Unii Europejskiej i państw członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Genewskiej.

Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę w zwalczaniu przestępczości transgranicznej. Lepsza współpraca policyjna i sądowa nie powinna odbywać się kosztem praw człowieka. Wprowadzenie europejskiego nakazu zatrzymania, który pozwala na automatyczną ekstradycję podejrzanych osób, oznacza że sądowe procedury w krajach członkowskich są coraz częściej wspólną sprawą. Kraje członkowskie „ufają” procedurom stosowanym w pozostałych krajach. Ale to nie wystarczy. Zieloni domagają się gwarancji uczciwych procesów.

Stworzenie tego typu gwarancji i zapewnienie demokratycznej kontroli pozwoli na przekazywane do Prokuratury Europejskiej precyzyjnie zdefiniowanych przestępstw trans-granicznych takich jak np.: defraudacje budżetu UE.

Najlepsze co UE może zrobić dla zmniejszenia przestępczości, to zalegalizowanie używania narkotyków. W momencie kiedy lekkie narkotyki będą traktowane tak samo jak alkohol, zapobieganie utracie zdrowia będzie dużo łatwiejsze.

7. Globalizacja polityczna przed gospodarczą

Nie kontrolowana i bezładna globalizacja ekonomiczna jest niebezpieczna. Wykorzystujemy i konsumujemy nasze zasoby naturalne na niespotykaną dotychczas skalę, marnujemy większość tego co zużywamy. Zamiast tego powinniśmy chronić bioróżnorodność poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych i odpowiedzialne użycie surowców nieodnawialnych. Sądzimy, że osiągnięcie takiej równowagi nie będzie możliwe, dopóki utrzymuje się ubóstwo.

Panujące obecnie na świecie nierówności w zakresie bogactwa, zasobów żywności, chorób, możliwości zawodowych, warunków pracy mogą zostać pokonane tylko drogą polityczną. Zieloni pragną przekształcić UE w wiodącą siłę zmierzającą do stworzenia systemu politycznego, który podporządkuje zasady gospodarki i rynku celom społecznym i ekologicznym. Umocnienie międzynarodowych organizacji takich jak: ONZ i OBWE jest konieczne w celu stworzenia przeciwwagi dla nieprzewidywalnych i niedemokratycznych decyzji Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Istotne jest to, aby uznać, iż współczesnym instytucjom światowym brakuje demokratycznej kontroli i jawności w działaniu. Należy rozpocząć otwartą debatę i poddać je społecznej ocenie. Zieloni domagają się większego nacisku na integrację i przekształcenie istniejących programów ONZ, zamiast tworzenia nowych rodzajów forum. Rada Bezpieczeństwa powinna zostać przekształcona w ciało dysponujące właściwymi sankcjami, które powinno wprowadzić podstawowy zbiór zasad regulujących odpowiedzialność i wiarygodność światowych korporacji.

Godne ubolewania warunki pracy, eksplozja dziesiątek tysięcy imigrantów i nielegalnej siły roboczej musi zostać zatrzymana. Ponadto Zieloni apelują o przekształcenie UNEP, UNDP w ONZ-owską Światową Organizację Ekologiczną (WEO).

Wycena towarów musi odzwierciedlać rzeczywiste środowiskowe i społeczne koszty produkcji i dystrybucji.

Skuteczną bronią w walce z wykluczeniem i deprywacją jest kreowanie wiedzy. To powinno być nadrzędnym celem UNESCO. Inwestowanie w ludzki kapitał w krajach rozwijających się musi stać się celem tej organizacji. Zieloni pragną konwersji długów najbiedniejszych krajów na fundusze rozwoju, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla programów likwidacji biedy oraz wprowadzenia światowego podatku od paliw płynnych i nowych form finansowania adresowanych do krajów najbiedniejszych, włączając w to zmniejszenie opodatkowania w międzynarodowych transakcjach walutowych (Podatek Tobina).

8. Osiągnięcia Zielonych

Zieloni są rzeczywiście europejską partią. Są trwałym partnerem społeczeństw obywatelskich. Jesteśmy aktywni w ponad 32 krajach, włączając w to 15 krajów członkowskich UE i 12 ubiegających się o członkostwo.

Nasze główne osiągnięcia w ostatnich latach w Europie to:

 • ECO podatek;
 • rezygnacja z energii jądrowej;
 • walka o prawa migracyjne;
 • świadomość konieczności bezpieczeństwa żywnościowego;
 • bezpieczne rolnictwo, prawa konsumenta, sprzeciw wobec Organizmów Modyfikowanych Genetycznie (GMO);
 • Promocja priorytetu zapobiegania konfliktom w całej europejskiej polityce zagranicznej;
 • Ustanowienia Zbioru Zasad Eksportu Broni;
 • Światowy zakaz używania min przeciwpiechotnych, walka z rozprzestrzenianiem się małej broni palnej;
 • Powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego.

9. Główne cele europejskiej zielonej przyszłości

 1. Stworzenie Europejskich Sił Pokoju, które dadzą europejskiej młodzieży szansę uczestniczenia w akcjach ratunkowych w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, etc. (Raport Gahrtona jako podstawa);
 2. Stworzenie „Karty ekologicznych miast i obszarów metropolitalnych”, w celu uczynienia życia obywateli Europy bardziej „znośnym” i bezpiecznym, włączając w to rozwiązania z zakresu zarządzania ruchem komunikacyjnym (spotkanie wiedeńskie mogłoby być wykorzystane na dyskusję nad tą problematyką);
 3. Stworzenie Europejskich kryteriów oceny w dziedzinie edukacji, z uwzględnieniem aktywnego udziału rodziców, nauczycieli i studentów w planowaniu bardziej efektywnego systemu edukacji;
 4. Zdecydowana polityka w dziedzinie zdrowej żywności; bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowego odżywiania;
 5. Praktyczne propozycje zwiększenia i wzmocnienia w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnych;
 6. Europejska polityka zewnętrzna na rzecz zapobiegania konfliktom;
 7. Zatrzymanie eksportu do regionów objętych wojną i napięciami – jesteśmy za uregulowaniem europejskiego handlu bronią;
 8. Rozbrojenie konwencjonalne i jądrowe.

Najważniejsze przesłanie powinno brzmieć:
MY ZIELONI JESTEŚMY PRZYSZŁOŚCIĄ!

Zapraszamy Obywateli Europy do włączenia się w naszą walkę o demokratyczną i społeczną Europę, Europę w roli lidera pokoju, która łączy wszystkich obywateli.