[url=www.greens-efa.org]Grupa „Zieloni/Wolny Sojusz Europejski”[/url] reprezentuje zestaw wspólnych zasad przyjętych przez Partie, które startowały w wyborach w 1999 roku w oparciu o odrębne manifesty.

Zamierzenia Grupy Zieloni/EFA to:

 • zbudowanie społeczeństwa pełnego szacunku dla podstawowych praw człowieka i sprawiedliwości ekologicznej: praw do samookreślenia, schronienia, zdrowia, edukacji, kultury i do wysokiej jakości życia;
 • zwiększenie wolności w świecie pracy nie tylko poprzez zwalczanie bezrobocia, lecz także przez zwiększanie wyboru ludzi i uwalnianie ludzkiego potencjału twórczego;
 • pogłębienie demokracji poprzez decentralizację i bezpośredni udział ludzi w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą; poprzez zwiększanie otwartości sprawowania władzy w Radzie i w Komisji oraz sprawienie, że Komisja będzie w pełni odpowiedzialna wobec Parlamentu;
 • budowanie Unii Europejskiej wolnych ludzi w oparciu o zasadę subsydiarności, którzy wierzą w solidarność z każdym i z wszystkimi ludźmi świata.
 • przestawienie kierunku rozwoju Unii Europejskiej, która kładzie nadmierny nacisk na podstawy gospodarcze jej powołania, za cenę wartości społecznych, kulturowych i ekologicznych.

  Grupa Zieloni/Wolny Sojusz Europejski pracuje na rzecz:
 • reform ekonomicznych i społecznych, koniecznych, aby rozwój stał się trwały zarówno dla ludzi oraz świata przyrody;
 • procesu demokratycznego wiążącego handel, bezpieczeństwo, kwestie gospodarcze i społeczne z prawami ekologicznymi, demokratycznymi i dotyczącymi kultury;
 • wysokich standardów ekologicznych, społecznych i demokratycznych dla zapewnienia jakości życia;
 • solidarności, zagwarantowanych praw człowieka i obywatela dla każdego, włączając w to ludzi, którzy przybywają z krajów spoza UE;
 • polityki zagranicznej skonstruowanej tak, aby rozwiązywać problemy środkami pokojowymi a nie przy użyciu sił militarnych;
 • ulepszonych struktur, umożliwiających demokratyczny udział w politycznym podejmowaniu decyzji, włączających organizacje pozarządowe, związki zawodowe, obywatelskie i społeczne władze wszystkich szczebli, z procedurami zapewniającymi równy udział kobiet;
 • zagwarantowanych równych praw i szans oraz kulturowej i językowej różnorodności;
 • polityki zatrudnienia i podziału pracy zwracającej szczególną uwagę na kwestie płci społecznej i kulturowej, w celu zakończenia istniejącego niezrównoważonego podziału pracy oraz bardziej sprawiedliwego podziału obciążeniem pracą kobiet i mężczyzn, zapewniających, że kobiety mogą w pełni uczestniczyć w formalnym rynku pracy oraz w życiu politycznym;
 • zaangażowania odpowiednich wybieranych władz, mających konstytucyjne zagwarantowane prawa w decyzjach Rady Ministrów, odnoszących się do spraw, które wchodzą w zakres ich kompetencji;
 • rozwinięcia Artykułu 299.2 Traktatu Amsterdamskiego, który zapewni stały specjalny status najbardziej odległym regionom (Wysp Kanaryjskich, Azorów, Madery i francuskich terytoriów zamorskich).

  [url=www.greens-efa.org]Grupa Zieloni/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim[/url]