Warszawa 16.05.2003

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na listy internautów z całego świata, którzy przez ostatnie dwa tygodnie apelowali do polskiego Rządu o zmianę planowanego przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica, Ministerstwo Środowiska nadesłało pismo, w którym czytamy m.in.: „Ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego województwa (podlaskiego – przyp. WWF) nie jest jeszcze zatwierdzony, istnieje szansa (…) przeanalizowania pod kątem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym – również innych niż aktualnie proponowany przebiegów tej trasy.”

Ministerstwo Środowiska zgadza się z argumentem internautów i organizacji pozarządowych prowadzących kampanię w tej sprawie*, że cały planowany odcinek międzynarodowej drogi szybkiego ruchu Via Baltica na terenie Podlasia powinien być poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Maciej Stryjecki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska, potwierdza: aby być w zgodzie z przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2001/42/EC Parlamentu Europejskiego (…), organ sporządzający plan województwa (podlaskiego – przyp. WWF) i prognozę – powinien przeprowadzić pełne postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planu zagospodarowania przestrzennego (ocena strategiczna), a w prognozie oddziaływania na środowisko powinna być przeprowadzona analiza wielowariantowa, dająca podstawy do rzetelnego wyboru odpowiedniego wariantu planowanej trasy. W ramach prowadzonych analiz – szczegółowym ocenom powinny być również poddane wspominane przez adresatów pisma warianty: białostocki i łomżyński.”

Prowadzona od 30 kwietnia br. ogólnoświatowa akcja mailingowa WWF miała na celu skłonienie polskiego Rządu do ponownego przeanalizowania planów budowy międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica przez tereny objętych ochroną najcenniejszych przyrodniczo obszarów Podlasia. Droga szybkiego ruchu, zgodnie z planami Rządu, miałaby m.in. przecinać „Biebrzański Park Narodowy”, unikalną Dolinę Narwi oraz wartościowe kompleksy leśne Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej.

„Jesteśmy wdzięczni za szybką i pozytywną reakcję ze strony Ministerstwa Środowiska” – mówi Małgorzata Znaniecka, Kierownik Projektu WWF „Biebrzański Park Narodowy”. „Mamy nadzieję, że proces przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wykonanej zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego, pozwoli na wybranie przebiegu drogi ekspresowej nie zagrażającego unikatowej w skali europejskiej przyrodzie Podlasia.”

Szczegółowych informacji udziela:

Małgorzata Znaniecka,

Kierownik Projektu WWF „Biebrzański Park Narodowy”,

tel. kom. 0604 261 525,

e-mail: mznaniecka@wwf.pl

* Kampania na rzecz zapewnienia najmniej szkodliwego dla przyrody przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica prowadzona jest wspólnie przez WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) i CEE Bankwatch Network.

Pełna treść listu na stronach WWF: http://www.wwf.pl/publikacje/list.pdf

Więcej o Kampanii Via Baltica: http://www.wwf.pl/viabalticakamp.php