W coraz większym stopniu świat przestaje utożsamiać ochronę środowiska jedynie z działaniami technicznymi, a rozwiązywanie problemów ekologicznych przenosi się na kreowanie polityki gospodarczej. Dlatego [url=www.ine-isd.org.pl][uInstytut na rzecz Ekorozwoju][/url] promuje ekologiczną politykę gospodarczą, prowadząc zarówno prace diagnostyczne, oceniające stopień wprowadzania zasady zrównoważonego rozwoju (zgodnie z art. 5 Konstytucji R.P.) jak i różne prace studialne. Od kilku lat InE lansuje koncepcję „przestrzeni ekologicznej„, ostatnio zajmuje się upowszechnianiem koncepcji odmaterializowania produkcji i konsumpcji.

W latach 1998 – 1999 przy współpracy z Wuppertalskim Instytutem ds. Klimatu, Środowiska i Energii z Niemiec w InE obliczono wartość wskaźnika pełnej materiałochłonności gospodarki (Total Material Requirement), który charakteryzuje roczne zużycie na cele produkcji i konsumpcji wszystkich zasobów materialnych krajowych i z importu wraz z tzw. „ukrytymi przepływami materialnymi”, towarzyszącymi bezpośredniemu zużyciu produkcyjnemu. Polska jest piątym krajem na świecie, który policzył wartość tego wskaźnika.

Kolejny nowo podjęty temat dotyczy ekologicznej reformy podatkowej. Polegać ona ma na zwiększeniu opodatkowania zużycia zasobów naturalnych i odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska przy jednoczesnym obniżeniu podatków od zatrudnienia. Instytut pracuje nad obliczeniem efektów społecznych, gospodarczych i ekologicznych takiej reformy w Polsce.

Więcej na stronie [url=www.ine-isd.org.pl]Instytutu na rzecz Ekorozwoju[/url].