Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce

wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej

projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju i European Environmental Bureau

realizowany w ramach programu Phare Access 2000

Główną przesłanką projektu „Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej” jest udzielenie społecznościom lokalnym na terenach o szczególnie wysokim bezrobociu pomocy merytorycznej i organizacyjnej w aktywizacji lokalnych rynków pracy w oparciu o doświadczenia krajów Unii Europejskiej. Projekt będzie koncentrować się na prezentacji konkretnych przykładów rozwiązywania problemów lokalnych rynków pracy przy wykorzystaniu działalności na rzecz ochrony środowiska w różnych sektorach gospodarki i konsumpcji, a także życia codziennego gospodarstw domowych, jako potencjalnych obszarów kreowania nowych miejsc pracy. Polska od kilku lat wdraża różne programy stymulujące restrukturyzację i rozwój rynku pracy. Nie są one jednak skuteczne, m. in. dlatego, że prowadzona obecnie restrykcyjna polityka makroekonomiczna oraz niekorzystne warunki zewnętrzne przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu bezrobocia. Obecnie przeciętny wskaźnik bezrobocia w Polsce osiągnął poziom 18 %, a w niektórych regionach wynosi ponad 30% i ma tendencję wzrostową.

Projekt jest ukierunkowany na wzmocnienie współpracy instytucji działających na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz instytucji realizujących szeroko rozumianą politykę ochrony środowiska na poziomie powiatów i gmin. Ograniczenie wysokiego bezrobocia wymaga działań wielokierunkowych na różnych poziomach zarządzania. Najwyższe nasilenie bezrobocia występuje tam, gdzie gminy mają najmniejsze przygotowanie do adaptacji do nowych warunków ekonomicznych. Jednocześnie gminy te położone są najczęściej na obszarach o stosunkowo dobrze zachowanym środowisku przyrodniczym. Władze gminne i powiatowe dostrzegając znaczenie walorów przyrodniczych dla przyszłego rozwoju gospodarki, nie mają jednak dostatecznego potencjału do podjęcia działań inwestycyjnych, które przyczyniłyby się do ograniczenia skali bezrobocia. Instytut zamierza wskazać możliwoci i warunki kreowania nowych miejsc pracy w oparciu o działania prośrodowiskowe poprzez prezentację dobrych przykładów z krajów Unii Europejskiej, promujących także lokalne partnerstwo na rzecz tych działań.

Projekt jest również skierowany do organów administracji rządowej i samorządowej, aby w planach rozwoju społeczno-gospodarczego w większym stopniu uwzględniały środowiskowe czynniki rozwoju lokalnych rynków pracy. Podniesienie świadomoci administracji w tej kwestii stworzy korzystniejsze warunki dla aktywizacji działań organizacji ekologicznych na rzecz ochrony środowiska i jednoczenie, zwiększania możliwości zatrudnienia w proekologicznych dziedzinach działalności. Uruchomienie procesu rozszerzenia wiedzy i podnoszenia świadomoci osób, instytucji i organizacji ułatwi budowanie koalicji sił społecznych w powiatach i gminach na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów zatrudnienia i środowiska. Łatwiej będzie poszukiwać partnerów. Dla organizacji ekologicznych będą nimi m.in. władze powiatowe i samorządowe, instytucje zajmujące się na danym terenie ochroną środowiska i gospodarką zasobami przyrody, instytucje promujące i wdrażające programy rozwoju lokalnych rynków pracy, instytucje zarządzające funduszami pomocowymi Unii Europejskiej, organizacje pomocy społecznej. Działalność na styku środowiska i zatrudnienia stanowi dobrą płaszczyznę współpracy różnych środowisk społecznych, dzięki czemu łatwiej można osiągnąć dwa cele: podniesienie świadomoci ekologicznej i stworzenie korzystniejszych warunków do zwiększania zatrudnienia, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju lokalnego. W ten sposób Instytut ma zamiar wdrażać zasadę zrównoważonego rozwoju obejmującą rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny. Jest to zgodne z przesłaniem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz głównymi kierunkami polityki Unii Europejskiej.

Instytut na rzecz Ekorozwoju prowadzi od trzech lat prace nad wykorzystaniem działań na rzecz środowiska jako potencjalnego obszaru kreowania nowych miejsc pracy. Z obserwacji wynika, że te możliwości wzrostu zatrudnienia nie są w pełni wykorzystane. Przyczyny tego stanu wynikają z:

 • niedostrzegania możliwości kreowania miejsc pracy w ramach działalnoci prośrodowiskowych,
 • braku na szczeblu lokalnym potencjału merytorycznego i organizacyjnego do wykorzystania możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy,
 • słabego poparcia społecznego dla ochrony środowiska przyrodniczego,
 • braku tradycji do integrowania się społeczności lokalnych dla wspólnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych i ekologicznych,
 • braku na szczeblu lokalnym osób i organizacji przygotowanych do podejmowania działań integrujących społeczności lokalne wokół rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych,
 • braku wsparcia takich osób i organizacji przez administrację i instytucje lokalne.
 • braku wiary lokalnych działaczy społecznych we własne siły,
 • słabego wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych do rozwijania rynku pracy,

  Różne grupy społeczne na szczeblu lokalnym nie posiadają praktycznej wiedzy o sposobach rozwiązywania problemów zatrudnienia w oparciu o wykorzystanie działalnoci prośrodowiskowych. Jest to szczególnie niepokojące w obliczu zbliżającego się przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ochrona środowiska może być impulsem do tworzenia nowych miejsc pracy lub przyczynić się do zachowania tych, które obecnie charakteryzują się niewielką uciążliwocią dla środowiska. W ocenie Instytutu na rzecz Ekorozwoju prowadzona obecnie polityka zatrudnienia nie wykorzystuje potencjału jaki stwarza rolnictwo ekologiczne, ochrona przyrody i krajobrazu, ekoturystyka, alternatywna energetyka, transport publiczny. Poszukiwaniom rozwiązań problemów bezrobocia w Polsce nie towarzyszy odpowiednio aktywna promocja wykorzystywania zielonych miejsc pracy w wymienionych sferach gospodarki.

  Źródło: http://www.ine-isd.org.pl/access/index.htm