PROTOKÓŁ POROZUMIENIA

pomiędzy Członkami Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim i Członkami Europejskiego Wolnego Sojuszu

Niniejszym konstytuuje się Grupa „ZIELONI/WOLNY SOJUSZ EUROPEJSKI” w Parlamencie Europejskim. Grupa narodziła się w lipcu 1999 z woli współpracy dwu postępowych europejskich politycznych rodzin w Parlamencie Europejskim.

Powstanie grupy jest wyrazem politycznej woli współpracy dwu odrębnych i postępowych rodzin politycznych, współpracy na rzecz wzajemnego wzmocnienia ich pozycji politycznyej w Parlamencie Europejskim. Widoczność obu partnerów wchodzących w skład Grupy będzie zagwarantowana.

1. NAZWA GRUPY

„Les Verts/ Alliance libre européenne”

„De Groenen/ Europese Vrije Alliantie”

„The Greens/ European Free Alliance”

„Die Grünen/ Europaïsche Freie Allianz”

„Los Verdes/ Alianza Libre Europea”

„Na h-Uainich/ Saor Chaidreabhas Eòrpach”

„Y Gwyrddion/Cynghrair Rhydd Ewrop”

„Berdeak/Europako Aliantza Librea”

„Os Verdes/Alianza Libre Europea”

„Els Verds/ Alliança Lliure Europea”

2. PODSTAWA POLITYCZNA UMOWY

Grupa „Zieloni/Wolny Sojusz Europejski” reprezentuje zestaw wspólnych zasad przyjętych przez Partie, które startowały w wyborach w 1999 roku w oparciu o odrębne manifesty.

Nasze zamierzenie to:

 • Zbudowanie społeczeństwa pełnego szacunku dla podstawowych praw człowieka i sprawiedliwości ekologicznej: praw do samookreślenia, schronienia, zdrowia, edukacji, kultury i do wysokiej jakości życia;
 • Zwiększenie wolności w świecie pracy nie tylko poprzez zwalczanie bezrobocia, lecz także przez zwiększanie wyboru ludzi i uwalnianie ludzkiego potencjału twórczego.
 • Pogłębienie demokracji poprzez decentralizację i bezpośredni udział ludzi w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą; poprzez zwiększanie otwartości sprawowania władzy w Radzie i w Komisji oraz sprawienie, że Komisja będzie w pełni odpowiedzialna wobec Parlamentu;
 • Budowanie Unii Europejskiej wolnych ludzi w oparciu o zasadę subsydiarności, którzy wierzą w solidarność z każdym i z wszystkimi ludźmi świata.
 • Przestawienie rozwoju Unii Europejskiej, która kładzie nadmierny nacisk na podstawy gospodarcze jej powołania, za cenę wartości społecznych, kulturowych i ekologicznych.

  Zieloni/Wolny Sojusz Europejski pracuje na rzecz:
 • Reform ekonomicznych i społecznych, koniecznych, aby rozwój stał się trwały zarówno dla ludzi oraz świata przyrody;
 • Procesu demokratycznego wiążącego handel, bezpieczeństwo, kwestie gospodarcze i społeczne z prawami ekologicznymi, demokratycznymi i dotyczącymi kultury;
 • Wysokich standardów ekologicznych, społecznych i demokratycznych dla zapewnienia jakości życia;
 • Solidarności, zagwarantowanych praw człowieka i obywatela dla każdego, włączając w to ludzi, którzy przybywają z krajów spoza UE;
 • Polityki zagranicznej skonstruowanej tak, aby rozwiązywać problemy środkami pokojowymi a nie przy użyciu sił militarnych;
 • Ulepszonych struktur, umożliwiających demokratyczny udział w politycznym procesie podejmowania decyzji, włączających organizacje pozarządowe, związki zawodowe, obywatelskie i społeczne władze wszystkich szczebli, z procedurami zapewniającymi równy udział kobiet;
 • Zagwarantowanych równych praw i szans oraz kulturowej i językowej różnorodności;
 • Polityki zatrudnienia i podziału pracy zwracającej szczególną uwagę na kwestie płci społecznej i kulturowej, w celu zakończenia istniejącego niezrównoważonego podziału pracy oraz bardziej sprawiedliwego podziału obciążeniem pracą kobiet i mężczyzn, zapewniających, że kobiety mogą w pełni uczestniczyć w formalnym rynku pracy oraz w życiu politycznym;
 • Zaangażowania odpowiednich wybieranych władz, mających konstytucyjne zagwarantowane prawa w decyzjach Rady Ministrów, odnoszących się do spraw, które wchodzą w zakres ich kompetencji;
 • Rozwinięcia Artykułu 299.2 Traktatu Amsterdamskiego, który zapewni stały specjalny status najbardziej odległym regionom (Wysp Kanaryjskich, Azorów, Madery i francuskich terytoriów zamorskich).

  Obie Partie w Grupie zastrzegają sobie prawo do interpretacji wspólnych zasad w świetle swych własnych specyficznych zobowiązań programowych i, o ile będą starać się podtrzymywać i promować wysoki stopień jednomyślności w całej Grupie, będą przestrzegać swych własnych szczególnych zobowiązań w przypadku wystąpienia bezpośredniej różnicy zdań.

  Dwie konstytutywne części Grupy zgadzają się stworzyć grupę roboczą w celu określenia wspólnego rocznego programu działań politycznych uwzględniającego program pracy Parlamentu.

  Źródło: Grupa Zieloni/EFA w Parlamencie Europejskim http://www.greens-efa.org