Notatka prasowa

Bruksela, 6 marca 2003

Zapewnienie żywności spełniającej standardy bezpieczeństwa oraz wsparcie terenów wiejskich powinny stanowić priorytety Unii Europejskiej, mówią obywatele przyszłych państw członkowskich.

Według ostatnich badań opinii publicznej, Eurobarometr, w odpowiedzi na pytanie o cele polityki rolnej UE, obywatele przyszłych państw członkowskich za priorytety uznali żywność spełniającą wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz poprawę warunków życia na terenach wiejskich. 88% badanych uważa, że cele te powinny zostać osiągnięte poprzez odpowiednie wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Przeważająca większość (67%) popiera kierunek zmian wprowadzanych do WPR, które zakładają zmniejszenie dotacji na produkty rolne, przy zwiększeniu funduszy na rozwój oraz ochronę gospodarki rolnej oraz na bezpośrednie wsparcie rolników. Badania wskazują także, że większość obywateli przyszłych państw członkowskich spodziewa się, że WPR będzie korzystna dla rolników, konsumentów, przemysłu żywnościowego, a także dla środowiska na terenach wiejskich. Zestawienie wyników tejże ankiety, z wynikami bardzo podobnych badań przeprowadzonych ostatniego roku w UE, pokazuje, że obywatele zarówno obecnych jak i przyszłych państw członkowskich Unii w znacznym stopniu popierają większość celów WPR.

Komentując wyniki ankiety, Franz Fischler, Komisarz ds. rolnictwa, rozwoju terenów wiejskich oraz rybołówstwa, powiedział: „Wyniki ankiety wskazują, że żywność spełniająca wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa stanowi priorytet dla wszystkich Europejczyków. Obywatele zarówno obecnych jak i przyszłych państw członkowskich Unii, wyrażają obawy dotyczące ochrony środowiska oraz wskazują na potrzebę wsparcia aktywnej gospodarki rolnej. Zagadnienia te zostały szeroko uwzględnione w propozycji zmian do WPR, przedstawionych przez Komisję w styczniu tego roku”.

Ankieta przeprowadzona została na reprezentatywnych grupach obywateli 13 państw (10 państw, które wejdą do Unii w 2004r.: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia oraz Węgry; 2 państwa ubiegające się o wstąpienie: Bułgaria i Rumunia oraz państwo kandydujące, Turcja).

Zapytana o politykę rolną UE, znaczna większość obywateli poparła następujące cele. (Rezultaty porównane są z wynikami ankiety zawierającej te same pytania, przeprowadzonej wcześniej w 15 krajach UE.)

Pytanie:

Czy celem polityki rolnej UE powinno być …

TAK – przyszłe państwa członkowskie/TAK – obecne kraje UE

 • zapewnienie, że produkty rolne spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia? 88% 90 %
 • wspieranie oraz poprawa warunków życia na wsi? 88% 77 %
 • zapewnienie rolnikom stałych i godziwych dochodów? 86% 77%
 • propagowanie szacunku dla środowiska naturalnego? 84% 87 %
 • pomoc rolnikom w dostosowywaniu produkcji do oczekiwań konsumentów? 84% 80%
 • ochrona średnich lub małych gospodarstw rolnych? 83% 81 %
 • ochrona interesów rolników w ich kontaktach z pośrednikami i dystrybutorami? 81% 69 %
 • osiągnięcie większej konkurencyjności rolnictwa europejskiego na rynkach światowych? 80% 77 %
 • propagowanie większej różnorodności produktów i rodzajów działalności rolnej? 80% 73 %
 • zmniejszenie różnic w rozwoju między regionami? 80% 72 %
 • ochrona europejskich produktów rolnych? 78% 73 %
 • popieranie metod stosowanych w rolnictwie ekologicznym? 69% 72 %

  Poparcie dla wyżej wymienionych celów jest bardzo podobne w obu grupach, choć obywatele przyszłych państw członkowskich udzielili wielu celom jeszcze znaczniejszego wsparcia, i chętniej popierają te zagadnienia, które dotyczą interesów rolników.

  Powyższe badania wskazują nie tylko na wysokie oczekiwania co do WPR, ale także na obawy, szczególnie w Czechach oraz Słowenii, że wprowadzenie polityki rolnej UE będzie raczej niesprzyjające dla rolników. Poza tym, biorąc pod uwagę obecny niski poziom wiedzy o WPR, jeszcze dużo wysiłku trzeba będzie włożyć w informowanie opinii publicznej w nowych krajach członkowskich o idei i celach WPR. Najlepiej poinformowanymi krajami są Polska (36% społeczeństwa świadoma istnienia WPR) oraz Słowenia (31%).

  Więcej o reformie Wspólnej Polityki Rolnej UE na [url]http://www.iucn-ce.org.pl/agenda2007/pl[/url]

  Cały raport dostępny jest pod adresem:

  http://europa.eu.int/comm/agriculture/survey/cc/index_en.htm