Problem skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także popularyzacja wiedzy o zagrożeniach, oddziaływanie na decydentów oraz lepsza koordynacja działań ekologicznych organizacji pozarządowych to cele, które stoją przed Koalicją Klimatyczną, nad powołaniem której pracowali uczestnicy warsztatów, które odbyły się w dniach 20-22 czerwca 2002 r. w Kazimierzu Dln. Nasza cywilizacja nie może uchylać się od odpowiedzialności za skutki tych zmian: podnoszący się poziom mórz i oceanów, coraz częstsze i bardziej gwałtowne powodzie, susze i inne katastrofy pogodowe, a także nieodwracalne przekształcenia ekosystemów, zagrożenie gatunków, straty ekonomiczne. W działalności ruchu ekologicznego niemal codziennie dotykamy zagadnień powiązanych z ochroną klimatu globalnego – mówił Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Hasło Myśl globalnie – działaj lokalnie idealnie pasuje do tej sytuacji. W wielu krajach, także w Unii Europejskiej oraz na forum światowym organizacje ekologiczne wraz z innymi reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego współdziałają, formalnie lub nieformalnie, na rzecz ochrony klimatu globalnego. W Polsce, która ma znaczący udział w światowej emisji CO2 do tej pory nie zawiązała się sieć bliższego współdziałania organizacji ekologicznych zajmujących się tematami związanymi z problematyką zmian klimatycznych. Wydaje się, że ściślejsza współpraca pozarządowych organizacji ekologicznych służyłaby dobrze realizacji przez nasz kraj postanowień Protokołu z Kioto. Dlatego też Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju postanowiły zainicjować dyskusję na temat takiej współpracy. Uczestnicy warsztatów odbywających się pod hasłem „Zatrzymać Globalne Ocieplenie…” zwrócili uwagę na konieczność współpracy w realizacji celów ochrony klimatu m.in. z samorządami lokalnymi oraz ze środowiskiem biznesu (zwłaszcza z przedstawicielami sektorów energetycznego i transportowego). Jednocześnie dyskutanci przyznali, że na razie tego typu partnerstwo jest znikome. Pojawiły się nawet słowa krytyki pod adresem przedsiębiorców. Biznes nie jest zainteresowany współpracą, ponieważ skoro poziom emisji gazów szklarniowych w Polsce nie jest wysoki, to firmy nie widzą potrzeby angażowania się w jej redukcję – powiedział Zbigniew Karaczun z Polskiego Klubu Ekologicznego jednocześnie podkreślając otwartość na współpracę. O tym, że współpraca organizacji ekologicznych z biznesem jest możliwa przekonywał Wojciech Stępniewski ze Światowej Organizacji na rzecz Przyrody (WWF) – kierownik projektu „Klimat i energia”, który ma na celu zaangażowanie firm w efektywne wykorzystanie energii. Ze zgromadzonymi w Kazimierzu przedstawicielami kilkunastu polskich organizacji pozarządowych podzielił się doświadczeniami zdobytymi w czasie brytyjskich kampanii na rzecz ochrony klimatu z Roger Higman z brytyjskiej filii organizacji Friends of the Earth International. Efektem spotkania w Kazimierzu było wystosowanie listu otwartego do najwyższych władz państwowych z wezwaniem do ratyfikacji Protokołu z Kioto jeszcze przed południowoafrykańskim Szczytem. Uczestnicy warsztatów uzgodnili ogólne zasady współpracy oraz ustalili, że Koalicja Klimatyczna zostanie formalnie powołana na spotkaniu założycielskim, które planowane jest na poczatku 2003 roku. Do tego czasu funkcje tymczasowego sekretariatu Koalicji pełni Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki. Do chwili obecnej swój formalny akces do Koalicji Klimatycznej zgłosiły:

  • Center for Clean Air Policy (oddz. w Polsce, jako członek wspierający)
  • Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
  • Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii
  • Instytut na rzecz Ekorozwoju
  • Liga Ochrony Przyrody
  • Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski
  • Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki
  • Polska Zielona Sieć
  • Światowy Fundusz Przyrody WWF

Porozumienie ma charakter otwarty, wszyscy zainteresowani współpraca mogą kontaktować się z Tymczasowym Sekretariatem Koalicji, prowadzonym przez Polski Klub Ekologiczny-Okręg Mazowiecki.

http://www.ine-isd.org.pl/klimat/koalicja.htm