Europejscy Zieloni: Zrównoważony pokój w Czeczenii!

14.05.2003

XIV Spotkanie Rady Europejskiej Federacji Partii Zielonych

Malta, 2 – 4 maja 2003

Przyjęte postanowienie

Czeczenia

Długotrwały konflikt w Czeczenii, należącej do Federacji Rosyjskiej, w dalszym ciągu skupia uwagę wszystkich ludzi walczących o pokój. Żaden inny rodzaj wojny, prowadzony w innym miejscu, nie powinien odciągnąć uwagi od tego konfliktu. Konflikt w Czeczenii jest jednym z punktów zapalnych na mapie Europy; wszystkie położone są na terenie byłego Związku Radzieckiego, a większość na Kaukazie.

Rosja sprawia pozory, że odgrywa w w/w regionie rolę stabilizującą, ale sama ma kłopoty z rozwiązywaniem konfliktów na własnym terytorium – w Czeczenii.

Wydaje ona setki milionów dolarów na przeprowadzanie operacji wojskowych w tej nękanej republice, niszcząc swoje własne terytorium oraz rujnując życie setkom tysięcy swoich własnych obywateli (bez względu na to, czy są to osiemnastoletni poborowi, czy też mieszkańcy Czeczenii).

To Rosja jest odpowiedzialna za ten niedopuszczalny stan rzeczy w Czeczenii. Już na samym początku konfliktu nie zdołała opanować sytuacji w republice. Polityka leseferyzmu, prowadzona przez Rosję w Czeczenii na początku lat dziewięćdziesiątych, doprowadziła do wybuchu dwóch wojen w regionie, śmierci tysięcy ludzi, utraty dachu nad głową przez jeszcze większą ilość osób oraz rozłamu w społeczeństwie rosyjskim. Europejscy Zieloni uważają, że to w wyniku tych oburzających wydarzeń oraz nieodpowiedzialnej propagandy władz rosyjskich, zarówno Czeczeni jak i wszystkie grupy etniczne zamieszkujące Kaukaz, postrzegani są przez zwykłych obywateli rosyjskich jako potencjalni przestępcy. Propaganda ta przedstawia cały naród Czeczenów jako bandytów, aby uzasadnić przed rosyjską i międzynarodową opinią publiczną liczne przypadki łamania praw człowieka przez rosyjskie wojsko i siły specjalne. Rosja podzielona jest obecnie na Kaukazów i nie-Kaukazów. My, Europejscy Zieloni, potępiamy tą nieodpowiedzialną politykę władz rosyjskich.

23 marca w Czeczenii odbyło się wysoce wątpliwe, kontrowersyjne i krytykowane referendum. Czeczeni zagłosowali za utworzeniem Republiki Czeczenii. Ustalone już zostały daty wyborów do Parlamentu Czeczeńskiego oraz na stanowisko Prezydenta. Przed referendum, Prezydent Putin wygłosił mowę adresowaną do narodu czeczeńskiego, obiecując, że rewizje, blokady, aresztowania oraz operacje wojskowe nie będą już miały miejsca po referendum.

Referendum zostało zaplanowane przez władze rosyjskie, jako demonstracja dobrej woli Rosji do uregulowania konfliktu na drodze politycznej. My, Europejscy Zieloni, popieramy ideę referendum jako naturalnego posunięcia politycznego, mającego na celu normalizację sytuacji w Czeczenii, ale potępiamy sposób, w jaki to konkretne referendum zostało przeprowadzone: niska świadomość wśród mieszkańców Czeczenii w odniesieniu do mającego odbyć się referendum, jest dla nas dowodem, że głosowanie to zostało zorganizowane jako rodzaj spektaklu na pokaz dla świata, bez rzeczywistych intencji stworzenia solidnych podstaw społecznych dla dalszego pokojowego normalizowania sytuacji w republice. Pomimo pozytywnego wyniku referendum dla rosyjskiej polityki w Czeczenii, rewizje, blokady, aresztowania oraz operacje wojskowe nadal mają miejsce. To jest dla nas dowodem na to, że nawet organizatorzy tego referendum, nie do końca wieżą w jego polityczny rezultat.

W rezultacie, Europejscy Zieloni, odnoszą się podejrzliwie do możliwości uregulowania sytuacji w Czeczenii na drodze politycznej. Przecząc swoim deklaracjom, władze rosyjskie nadal nie uważają Czeczenii za część Rosji, nie rozumieją, że unormowanie sytuacji w Czeczenii jest ważne nie tylko dla Czeczenów, ale także dla całej Rosji, Kaukazu, Europy i świata.

Czeczenia jest częścią Rosji, i dlatego, jakakolwiek odbiegająca od normy sytuacja w Czeczenii, będzie uznana za odbiegającą od normy sytuację w Rosji; łamanie praw człowieka w Czeczenii będzie uznane za łamanie praw człowieka w Rosji; brak szacunku dla prawa w Czeczenii będzie uznany za brak szacunku dla prawa w Rosji.

Rosyjski rząd oraz opinia publiczna powinny wziąć pod uwagę, że w demokratycznym państwie, demokratyczne zasady nie mogą być ograniczone terytorialnie, nie obowiązując w danej części państwa.

Biorąc pod uwagę, że Rosja nie posiada długiej nieprzerwanej tradycji demokratycznej, Europejscy Zieloni wyrażają duże zaniepokojenie, że różne nadużycia w Czeczenii mogą negatywnie wpłynąć na demokratyczny rozwój Rosji. Dlatego też, uregulowanie sytuacji w Czeczenii może służyć jako wskaźnik gotowości władz rosyjskich do odbudowy największego kraju na świecie jako państwa demokratycznego. Normalizacja sytuacji w Czeczenii będzie oznaczać normalizację sytuacji w całej Rosji.

My, Europejscy Zieloni, wierzymy, że stabilna i demokratyczna Rosja będzie źródłem stabilizacji w całym regionie.

Aby osiągnąć ten cel, władze rosyjskie muszą zapewnić poszanowanie wszystkich praw człowieka w Czeczenii. Dlatego też, apelujemy o uwzględnienie następujących założeń.

1. Należy wznowić negocjacje, w których uczestniczyć będą wszystkie strony konfliktu, tak aby osiągnąć wszechstronne porozumienie. W jego ramach, byłym przeciwnikom powinna przysługiwać amnestia, aby możliwy był szczery dialog nad przyszłością Czeczenii;
2. Dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz jednostki monitorujące przestrzeganie praw człowieka, muszą mieć nieograniczony wstęp na teren Czeczenii;
3. Bojownicy czeczeńscy powinni natychmiast zaprzestać ataków i odrzucić przemoc;
4. Należy dokładniej kontrolować rosyjskie siły, egzekwować dyscyplinę oraz karać za zbrodnie: wszystkie odpowiednie przepisy wojskowe i cywilne, gwarancje konstytucyjne, a także prawo międzynarodowe, w tym prawo humanitarne, Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom, powinny być w pełni respektowane podczas wszystkich działań, przy pełnej współpracy z prokuraturą, przed, podczas i po tychże działaniach;
5. W miarę jak na to pozwala bezpieczeństwo, oddziały wojskowe powinny być stopniowo wycofywane z Republiki Czeczenii;
6. Wszystkie przypadki nadużyć powinny być dokładnie zbadane, a ich sprawcy, jeśli zostaną uznani za winnych, surowo ukarani zgodnie z prawem, bez względu na ich stopień lub pozycję;
7. Władze rosyjskie muszą w większym stopniu uwzględnić krajowe i międzynarodowe procedury zadośćuczynienia, zarówno sądowe, jak i pozasądowe, co pozwoli im dopilnować, aby osoby odpowiedzialne za nadużycia zostały postawione przed sądem;
8. Kraje członkowskie Rady Europy muszą jak najszybciej rozważyć wszelkie możliwości skłonienia Federacji Rosyjskiej do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad, w tym skargi międzypaństwowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz zastosowanie jurysdykcji opartej na prawie międzynarodowym, w przypadku najpoważniejszych zbrodni popełnionych w Republice Czeczenii.
9. Jeśli wysiłki mające na celu osądzenie jednostek odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka nie zostaną zintensyfikowane, i jeśli nadal przeważać będzie w Czeczenii podejście sprzyjające bezkarności, społeczność międzynarodowa powinna zastanowić się nad ustanowieniem tymczasowego trybunału, który sądziłby zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w Republice Czeczenii
10. Rosja powinna jak najszybciej ratyfikować Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Europejscy Zieloni popierają te wszystkie frakcje w Rosji i Czeczenii, które dążą do osiągnięcia długotrwałego i zrównoważonego pokoju.

Źródło: http://www.europeangreens.org