źródło ilustracji: Wikimedia Commons

Od kilku lat mieszkańcy Siemianowic Śląskich borykają się z problemem uciążliwych zapachów, do których emisji nie chce się przyznać żadne z lokalnych przedsiębiorstw. Skargi siemianowiczan w dalszym ciągu nie przyniosły rezultatu w postaci skutecznej interwencji ze strony właściwych podmiotów administracji publicznej. Pierwszoplanowym problemem pozostaje kwestia oceny, w jakim stopniu wyziewy mogą stanowić zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego.

Drażniący zapach najczęściej wyczuwalny jest w godzinach nocnych lub nad ranem. Jest do tego stopnia intensywny, że wybudza ze snu. Pora nocna dodatkowo utrudnia zadanie zlokalizowania źródła wyziewów. Wszystko to przyczynia się do narastającej irytacji wśród mieszkańców wystawianych na działanie wyziewów.

W obiegu pozostaje opinia, że uciążliwe substancje przetwarza Spółka BM Recykling z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 11 w Siemianowicach Śląskich. Zdaniem mieszkańców, problem pojawił się wraz z rozpoczęciem działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiciele firmy są odmiennego zdania. Wskazują raczej na palącą się nieopodal ich zakładu hałdę lub sąsiednią firmę, zajmującą się topieniem odpadów z cynku. Podkreślają również, że firma nie prowadzi prac w godzinach nocnych, więc w czasie, kiedy zgłaszanych jest najwięcej skarg na roznoszący się zapach. Nie należy się spodziewać, aby tego rodzaju wymiana opinii mogła przysłużyć się do rozwiązania problemu uciążliwości zapachowych.

Rozwiązanie może jawić się jako oczywiste. Należałoby ustalić źródło wyziewów, a następnie stwierdzić, czy są szkodliwe i czy powstają w zgodzie z normami prawnymi. Próby takie były podejmowane przez mieszkańców. Zapis tych starań odnaleźć można w Internecie. Pierwsze wpisy datują się na 2012 rok. Starania siemianowiczan w głównej mierze dążą do tego, aby problem uciążliwych emisji stał się przedmiotem działań administracji publicznej.

W sprawie tej mieszkańcy zwracali się już niejednokrotnie m.in. do Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. W odpowiedzi z dnia 9 października 2013 r. Urząd informuje, o tym, że firmy działające w rejonie występującej uciążliwości posiadają zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami. Informacja ta nie mogła stanowić rozwiązania problemu. Zwrócono się także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z zapytaniem, w jaki sposób rozstrzyga się, czy emitowane lokalnie zanieczyszczenia mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia. Wnioskowano do Straży Miejskiej o udostępnienie informacji o ilości zgłoszeń zarejestrowanych w roku 2013 w sprawie uciążliwego zapachu z okolic ul. Konopnickiej i sąsiednich, a także, w tej samej kwestii, do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania kryzysowego i Urzędu Miejskiego w Katowicach.

W związku z wieloma interwencjami ze strony mieszkańców, Urząd Miasta zwrócił się do WIOŚ w Katowicach z pismem o przeprowadzenie kontroli w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami BM Recykling, a także o udostępnienie informacji o wynikach kontroli dotychczas dokonanych w zakładzie BM Recykling. Z odpowiedzi WIOŚ można się dowiedzieć, że w latach 2012-2013 zakład nie był kontrolowany. Kontrola w roku 2011 wykazała zaś, że zakład prowadził zbieranie komunalnych osadów ściekowych poza miejscem wytwarzania. Z tego względu spółce została wymierzona kara pieniężna. Zakład złożył jednak w tej sprawie odwołanie do GIOŚ w Warszawie. Ze względu na dużą liczbę odwołań i skomplikowanie sprawy, GIOŚ nie rozpatrzył odwołania. Kontrola z 2011 r. wykazała również nieprawidłowości w zakresie obowiązującej sprawozdawczości oraz naruszenie warunków pozwolenia, tj. przekroczenie ilości odpadów określonych w posiadanym zezwoleniu na wytwarzanie odpadów na rok 2010.

Coraz bardziej zaniepokojeni mieszkańcy wystosowali pismo do WIOŚ w Katowicach z prośbą o przeprowadzenie kontroli firm recyklingowych oraz tych zajmujących się przetwórstwem odpadów działających w okolicach ulicy Konopnickiej. Do pisma załączono podpisy 279 mieszkańców popierających inicjatywę przeprowadzenia kontroli.

Opisane działania nie odniosły oczekiwanego pozytywnego skutku. Uciążliwe emisje nadal dają się we znaki mieszkańcom Siemianowic Śląskich.

Niezależnie od braku akceptacji społecznej dla swoich działań, BM Recykling nadal stara się doprowadzić do rozbudowy zakładów produkcyjnych. Spółka odwołała się od decyzji środowiskowej związanej z planami rozbudowy, a następnie zgłosiła projekt kolejnego przedsięwzięcia, również uzależnionego od decyzji środowiskowej. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Istotną kwestią wydaje się to, czy w podejmowaniu omawianych decyzji uwzględni się licznie zgłaszane przez mieszkańców uwagi.

Niestety regulacje prawne w Polsce w zakresie zapachowej jakości powietrza są nadal ubogie. Kwestie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej częściowo reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232 ) wraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). Natomiast zgodnie z artykułem 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013,poz. 21) mając na uwadze ochronę życia, zdrowia ludzi oraz środowiska, gospodarka odpadami nie może:
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
2) powodować uciążliwości przez hałas lub
zapach;
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.”

Naruszenie tego przepisu podlega karze, zgodnie z artykułem 171 cytowanej ustawy:

Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny.”

Niewątpliwie najbardziej kompetentny w zakresie rozwiązania problemu uciążliwych emisji pozostaje Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

 W zasięgu siemianowiczan pozostają także działania przewidziane dla grup nieformalnych. Być może dzięki działaniu grupy obywatelskiej kwestia rozwiązania problemu tym bardziej nie zostanie zignorowana.

—-

 Do dnia 29 sierpnia można zgłaszać uwagi do projektu „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji