Jeśli w Twoim środowisku dzieje się coś niedobrego, nie jesteś bez szans – możesz np. zgłosić problem do wojewódzkiego lub głównego inspektoratu ochrony środowiska znajdującego się w każdym województwie a jeśli problem jest poważniejszy i dotyczy obszaru kilku województw albo całego kraju – masz GIOŚ, żeby bronił twoich praw.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, kierujący działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej – powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, jako kierowników wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska, wchodzących w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, wykonują zadania Inspekcji. Podstawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska to kontrola przestrzeganie przepisów prawa o ochronie środowiska, badanie stanu środowiska, w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska (poważnym awariom). Ich realizacja odbywa się, między innymi, poprzez:

 • kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 • kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
 • udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska, oraz urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • kontrolę eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska, lub naruszaniem warunków korzystania ze środowiska,
 • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej, obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi,
 • organizowanie i koordynowanie Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,
 • opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
 • inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz usuwanie ich skutków i przywracania środowiska do stanu naturalnego,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

  Główny Inspektor Ochrony Środowiska przedkłada co roku władzom państwowym sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska za rok miniony.

  Strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: [url]http://www.gios.gov.pl[/url]

  Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska:

  Dolnośląskie

  e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl

  [url]http://www.wroclaw.pios.gov.pl[/url]

  Kujawsko – Pomorskie

  e-mail: bgoszcz@pios.gov.pl

  [url]http://www.wios.bydgoszcz.pl[/url]

  Lubelskie

  e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl

  [url]http://www.wios.lublin.pl[/url]

  Lubuskie

  e-mail: zgora@pios.gov.pl

  [url]http://zgora.pios.gov.pl[/url]

  Łódzkie

  e-mail: lodz@pios.gov.pl

  [url]http://www.wios.lodz.pl[/url]

  Małopolskie

  e-mail: mrowka@krakow.pios.gov.pl

  [url]http://www.krakow.pios.gov.pl[/url]

  Mazowieckie

  e-mail: warszawa@pios.gov.pl

  [url]http://www.wios.warszawa.pl[/url]

  Opolskie

  e-mail: opole@pios.gov.pl

  [url]http://www.opole.pios.gov.pl[/url]

  Podkarpackie

  e-mail: rzeszow@pios.gov.pl

  [url]http://www.wios.rzeszow.pl[/url]

  Podlaskie

  e-mail: sekret@wios.bialystok.pl

  [url]http://www.wios.bialystok.pl/[/url]

  Pomorskie

  e-mail: gdansk@pios.gov.pl

  [url]http://www.gdansk.wios.gov.pl[/url]

  Śląskie

  e-mail: katowice@pios.gov.pl

  [url]http://www.katowice.pios.gov.pl[/url]

  Świętokrzyskie

  e-mail: wios@kielce.pios.gov.pl

  [url]http://www.kielce.pios.gov.pl[/url]

  Warmińsko – Mazurskie

  e-mail: olsztyn@pios.gov.pl

  [url]www.wios.olsztyn.pl[/url]

  Wielkopolskie

  e-mail: poznan@pios.gov.pl

  [url]http://www.poznan.pios.gov.pl[/url]

  Zachodniopomorskie

  e-mail: szczecin@pios.gov.pl

  [url]http://www.wios.szczecin.pl[/url]

  Przygotowanie:

  [url=http://www.szwed.zieloni2004.pl]Dariusz Szwed, Zieloni 2004[/url]