Jednym z podstawowych celów tego programu jest udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teorią. Program polega na tym, że studenci ostatnich lat studiów pod kierunkiem pracowników naukowych i prawników praktyków udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom ubogim. Jest to doskonałe połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych.

Drugim ważnym celem jest niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim. W ten sposób kształtuje się u studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego jako służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu u przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie ubóstwa i naruszania praw człowieka.

Program ten jest ważnym krokiem ku zmianie kształtu edukacji prawniczej. Poradnia działając, jako jednostka uniwersytecka ma za zadanie szersze wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobywanej w ramach tradycyjnego programu studiów prawniczych i połączenie jej z zagadnieniami praktyki prawa. Stanowi ona krok w kierunku wprowadzenia na uniwersytet praktycznej nauki prawa, co w konsekwencji doprowadzi do lepszego przygotowania absolwentów prawa do ich przyszłej pracy zawodowej.

Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych (Legal Clinics) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, na zachodzie Europy kliniki działają jedynie w kilku ośrodkach akademickich (np. w Anglii, Francji, Niemczech czy Austrii). Program zaś bardzo szybko przyjął się w nowych demokracjach centralnej i wschodniej Europy, na przykład w: Czechach, Słowacji, Węgrzech, Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, Litwie, Ukrainie i w Polsce.

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ UPP W POLSCE

Od 1 października 1997 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Uniwersytecka Poradnia Prawna, zaś już na początku 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie uruchomione zostały zajęcia „Klinika Prawa”.

Istotny wpływ na proces zmian naszego systemu edukacji prawniczej ma również Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. W maju 1998 roku, w Szczecinie ELSA zorganizowała konferencję pod tytułem: “Reforma edukacji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich poradni prawnych”, podczas której odbyła się poważna dyskusja na temat rozwoju klinicznego nauczania w Polsce. Szczególną wartość odniosło również owe seminarium pod względem propagandowym, gdyż było połączone z Ogólnopolskim Zjazdem Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Wydziałów Prawa. Spotkanie w Szczecinie zaowocowało znacznym przyspieszeniem rozwoju idei w Polsce. Obecnie Poradnie funkcjonują na Wydziałach Prawa w: Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi i Szczecinie.

Poradnie w Polsce odnotowują rosnące zapotrzebowanie na świadczone przez siebie usługi oraz zyskują sobie uznanie wśród studentów i kadry naukowej. Obecnie można potwierdzić, że niemalże wszystkie założenia programu zostały osiągnięte. Zajęcia Klinik Prawa stanowią część programu nauczania prawa na Wydziałach Prawa i Administracji i są zaliczane studentom jako tak zwany przedmiot specjalizacyjny. Tym samym studenci mają niezwykłą możliwość posiąść już w trakcie studiów uniwersyteckich umiejętność pracy z klientem, praktycznego rozwiązywania problemów natury prawnej. Poprzez pomoc potrzebującym i najuboższym członkom naszego społeczeństwa wzrasta też ich społeczne uwrażliwienie.

Jak dotychczas w programie uczestniczyło w Polsce już kilkuset studentów. Poradnie rozpatrzyły około kilka tysięcy spraw. W ramach pracy w Poradni studenci udzielają porad pisząc opinie, przygotowując pisma procesowe, wnioski, odwołania, zażalenia, skargi, oraz podejmując interwencje. Obecnie pod opieką koordynatorów prowadzone są zespoły między innymi w następujących obszarach prawa: sekcje cywilne, sekcje administracyjne, sekcje prawa pracy, sekcje prawa karnego, sekcja praw uchodźców, sekcje praw kobiet, sekcje zajmujące się pomocą prawną dla osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności.

Klienci przysyłani są do Poradni między innymi poprzez: Ośrodki Pomocy Społecznej, Fundację Helsińską, Caritas, Monar, kancelarie parafialne, biura poselskie, Centrum Praw Kobiet, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Biura Porad Obywatelskich, La Stradę, Fundację Jolanty Kwaśniewskiej, Ośrodek Informacji o Organizacjach Kobiecych-Ośka.

Jeżeli interesują państwa szczegółowe dane na temat działalności poradni chętnie udzielimy dodatkowych informacji, zapytania można kierować pod adresem: kliniki-owner@yahoogroups.com lub szukać na stronie http://groups.yahoo.com/group/kliniki.

Więcej (m.in. lista poradni prawnych w Polsce): http://www.fupp.org.pl