Wspomniana wyżej ustawa określa „odpad” jako każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się jest zobowiązany. Główny podział odpadów dotyczy klasyfikacji niektórych odpadów jako niebezpieczne. Załączniki do ustawy o odpadach określają składniki odpadów, ich właściwości oraz warunki, które powodują, że odpad jest uznany za niebezpieczny. 

Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206). Rodzaj odpadu określa się według źródła powstawania odpadu. Odpadowi przyporządkowany jest sześciocyfrowy kod zgodny z przyporządkowaną grupą i podgrupą odpadów. Przykładowo drugą grupą, oznaczoną kodem „02”, są „Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności”. Drugą podgrupą drugiej grupy, oznaczoną kodem „02 02”, są „Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego”. Jednym z rodzajów odpadów w tej podgrupie, trzecim na liście, jest odpad o nazwie „Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa”, oznaczony kodem „02 02 03”. W podgrupie tej znajduje się też odpad niebezpieczny o nazwie „Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne” oznaczony kodem „02 02 80*”. Każdy odpad niebezpieczny w kodzie opatrzony jest gwiazdką.

Zgodnie z Ustawą o odpadach wytwórca odpadów powinien stosować takie sposoby produkcji lub formy usług oraz takie surowce i materiały, które zapobiegną powstawaniu odpadów lub sprawią, że ich ilość utrzyma się na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia albo zdrowia ludzi.

W przypadku wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne wytwórca powinien przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji. Z informacją mamy do czynienia przy powstawaniu odpadów w ilości powyżej 5 Mg rocznie, z pozwoleniem w przypadku powstawania odpadów w ilości powyżej 5 tysięcy Mg. Ilości mniejsze nie są objęte wspomnianym obowiązkiem.

W przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych wytwórca powinien przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, ewentualnie uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Z informacją mamy do czynienia przy powstawaniu odpadów niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie, z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 0,1 Mg; pozwolenie uzyskujemy dla ilości powstałych odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg. Pozwolenie musi uwzględniać wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu. 

Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkładamy w odpowiednim urzędzie organu ochrony środowiska, natomiast program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zatwierdzany decyzją organu ochrony środowiska. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów udzielane jest również na podstawie decyzji.

Organem, któremu przedkłada się informacje i który zatwierdza program lub pozwolenie, jest najczęściej Starostwo Powiatowe, a w przypadku miast na prawach powiatu – Urząd Miasta. Dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych właściwym organem jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko organem właściwym jest Marszałek Województwa.

Ustawa o odpadach określa w sposób szczegółowy, co powinna zawierać informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz co powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.