Osoby zainteresowane współtworzeniem portalu zapraszamy do wysyłania artykułów poprzez nasz formularz, lub po zalogowaniu się na naszej stronie.

1.Portal Zielone Info gromadzi teksty publicystyczne o problematyce ekologicznej i społecznej, szczególnie spraw dotyczących: społeczeństwa obywatelskiego, praw mniejszości, ekologii, pacyfizmu, szeroko pojętego równouprawnienia. Nadsyłane teksty powinny należeć do jednej z dwóch kategorii:

  • artykuły informacyjne: przekazujące wiadomości o ludziach, wydarzeniach i problemach w możliwie obiektywny sposób, w kwestiach spornych opisujące więcej niż jeden punkt widzenia,
  • artykuły publicystyczne: przedstawiają subiektywny punkt widzenia autora/ki, mogą służyć wywołaniu intelektualnej lub emocjonalnej reakcji. Stanowisko autora/ki nie jest tożsame ze stanowiskiem portalu Zielone Info.

2. Przy podawaniu informacji pochodzących z innych miejsc należy podać źródło. W artykułach o charakterze naukowym wskazane jest załączenie bibliografii sporządzonej zgodnie z obowiązującymi standardami.

3. Artykuły zamieszczone w portalu po roku 2009 są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, chyba, że zaznaczono inaczej. Prawa autorskie do artykułów z wcześniejszą datą są w trakcie wyjaśniania.

4. O publikacji nadsyłanych artykułów decyduje zespół redakcyjny. Nie ma obowiązującej długości tekstów — wątpliwości są rozstrzygane indywidualnie.
Autorów obowiązuje przestrzeganie zasad Etyki Dziennikarskiej — odrzucane są artykuły posługujące się mową nienawiści oraz zawierające treści niedemokratyczne bądź sprzeczne z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest obrażanie oraz użycie argumentów personalnych. Odrzucane są teksty napisane w języku innym niż polski. Nadsyłane artykuły powinny być poprawne pod względem językowo-stylistycznym [http://sjp.pwn.pl/] oraz zgodne z ustawą o języku polskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty w tym zakresie, konsultacji, innych zmian i poprawek wprowadzanych za zgodą autora/ki, a także do odrzucenia tekstu bez podania przyczyny.