Reklama, czy zamieszczanie ofert pracy na naszym portalu jest możliwa.

W związku z tym, że portal prowadzony jest przez fundację, rozliczenia w chwili obecnej są możliwe poprzez dotację.

Na mocy Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350) darczyńca indywidualny może od swojego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nieprzekraczającą 6% tego dochodu. Odliczenie dokonywane jest w zeznaniu rocznym, pod warunkiem, że darowizna ta przekazana została za pośrednictwem przelewu bankowego.

Podobne zasady obowiązują przy odliczaniu darowizn przekazanych przez osoby prawne (firmy, instytucje), przy czym – zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86) – mogą one odliczyć od dochodu wartość darowizny nieprzekraczającą 10% dochodu.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.

Wyślij